Życiorys naukowy

1. Przebieg studiów i stanowiska naukowe

Urodziłem się 28 stycznia 1962 r. w Warszawie. Moimi rodzicami są Jerzy i Xenia z d. Pietrusińska. Do szkoły podstawowej uczęszczałem w Polsce i w Hiszpanii. W 1980 uzyskałem świadectwo dojrzałości w VI L. O. im. T. Reytana w Warszawie. W latach 1980-81 studiowałem filologię angielską i niemiecką na Universidade Nova de Lisboa w Portugalii. Tamże uczęszczałem na kursy języka i kultury hebrajskiej, języka i kultury arabskiej oraz sanskrytu i kultury hinduskiej. Studia przerwałem w wyniku decyzji wstąpienia do seminarium duchownego. W 1987 uzyskałem tytuł magistra teologii na ASTK (temat pracy magisterskiej pod kier. ks. doc. dr hab. M. Starowieyskiego: “Św. Pacjan z Barcelony, życie i dzieło”) oraz przyjąłem święcenia prezbiteratu w Archdiecezji Warszawskiej. W rok później uzyskałem licencjat teologii ze specjalnością patrologiczną na ASTK (temat pracy licencjackiej pod kier. ks. doc. dr hab. M. Starowieyskiego: “Sakramentologia św. Pacjana z Barcelony”). W latach 1987-88 pracowałem jako wikariusz w parafii Anin. W 1988 r. zostałem skierowany przez władze Archidiecezji Warszawskiej na studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1990 r. uzyskałem Diplôme d’Etudes françaises oraz Diplôme de Langue française (niveau III-2) na Institut Catholique de Paris. W 1991 r. otrzymałem licencjat nauk biblijnych, w następnym zaś roku tytuł kandydata do doktoratu nauk biblijnych. W 1993 przebywałem w Izraelu, gdzie uczęszczałem na Ulpan w Jerozolimie (kittah bet) oraz do Instytutu Pierre de Ratisbonne i uczestniczyłem w pracach archeologicznych w Beth-Gimal. W roku akademickim 1993-1994 wykładałem przedmioty biblijne na PWT w Warszawie (Introdukcja biblijna, księgi mądrościowe i historyczne). Przez następne dwa lata (1994-1995) przebywałem ponownie w Rzymie pracując nad doktoratem nauk biblijnych. Od października 1996 r. zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, w wymiarze pełnego etatu. Równocześnie rozpocząłem prowadzenie zajęć zleconych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. 17 stycznia 1997 obroniłem z wynikiem summa cum laude doktorat z nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Temat pracy doktorskiej, napisanej pod kier. prof. M. Gilbert, brzmiał Il „Commentarius in Ecclesiasten” di Girolamo. Dall’intenzione del testo alle tradizioni interpretative. Stopień naukowy doktora został uznany dn. 23.02.1998 (na podstawie pisma WT-653(386)98) na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), jako równorzędny ze stopniem naukowym doktora nauk teologicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
W tymże roku objąłem stanowisko adiunkta przy katedrze Filologii Biblijnej UKSW oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
7 czerwca 2004 uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła. Jego zatwierdzenie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów nastąpiło 25 października 2004 r.
1 grudnia 2004 zostałem powołany na stanowisko kierownika Katedry Filologii Biblijnej na UKSW.
Dnia 1 czerwca 2006 r. zostałem mianowany przez rektora UKSW, ks. prof. dra hab. R. Rumianka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres do 31 maja 2011. 1 czerwca 2011 otrzymałem mianowanie na czas nieokreślony.
5 lipca 2012 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Państwowej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego podpisał nadanie mi tytułu profesora.

2. Działalność dydaktyczna

Prowadziłem na wymienionych poniżej uczelniach następujące zajęcia:
1993/1994
PWT w Warszawie (obecnie PWTW): Introdukcja biblijna, księgi mądrościowe i historyczne.
1996/7
UKSW: Księgi Historyczne i Mądrościowe, Wykład monograficzny z egzegezy Księgi Koheleta, Język grecki, Konwersatorium biblijne dla wydz. Nauk Historycznych i Społecznych, dla wydz. Prawa i dla Instytutu Studiów nad Rodziną.
PWTW: Seminarium Duchowne: Listy Pawłowe, Język Grecki, Seminarium naukowe.
Studium zaoczne: Listy Pawłowe, Księgi Mądrościowe.
1997/8
UKSW: Księgi Prorockie i Mądrościowe, Historia Zbawienia, Wykład monograficzny z egzegezy Księgi Syracydesa, Język grecki, Konwersatorium biblijne dla wydz. Nauk Historycznych i Społecznych, dla wydz. Prawa, Archeologia Biblijna.
PWTW: Seminarium Duchowne: Listy Pawłowe, Język Grecki, Seminarium naukowe.
Studium zaoczne: Listy Pawłowe.
1998/9
UKSW: Księgi Mądrościowe, Historia Zbawienia, Wykład monograficzny z egzegezy Ksiąg Mądrościowych, Język grecki, Archeologia Biblijna, Teologia Biblijna.
PWTW: Seminarium Duchowne: Listy Pawłowe, Język Grecki, Seminarium naukowe.
Studium zaoczne: Listy Pawłowe.
1999/2000
UKSW: Księgi Mądrościowe, Język grecki, Archeologia Biblijna, Język Aramejski, Krytyka Tekstu, Egzegeza Księgi Koheleta, Język Hebrajski.
PWTW: Seminarium Duchowne: Listy Pawłowe, Język Grecki, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne).
Studium zaoczne: Listy Pawłowe, Symboliczna lektura Biblii.
PIŻW: Seminarium Naukowe.
2000/2001
UKSW: Księgi Mądrościowe, Język grecki, Archeologia Biblijna, Język Hebrajski.
PWTW: Seminarium Duchowne: Listy Pawłowe, Język Grecki, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne).
Studium zaoczne: Symboliczna lektura Biblii.
PIŻW: Seminarium Naukowe.
2001/2002
UKSW: Język grecki, Krytyka tekstu, Ćwiczenia z jęz. hebrajskiego, Egzegeza wybranych fragmentów Starego Testamentu o wymiarze symbolicznym.
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne).
PIŻW: Seminarium Naukowe.
2002/2003
UKSW: Urlop habilitacyjny
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne).
PIŻW: Seminarium Naukowe, Biblijna Teologia Powołania.
2003/2004
UKSW: Język grecki, język hebrajski, egzegeza wybranych fragmentów Nowego Testamentu, krytyka tekstu, konwersatorium biblijne dla wydziału filozoficznego
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne).
Studium zaoczne: Teologia ksiąg mądrościowych.
PIŻW: Seminarium Naukowe, Biblijna Teologia Powołania.
2004/2005
UKSW: Język hebrajski, Księgi mądrościowe Starego Testamentu, konwersatorium biblijne dla wydziału filozoficznego, seminarium naukowe dla studium biblijno-pastoralnego
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne), Symbolika biblijna w tradycji Kościła (wykł. fakultatywny)
Studium zaoczne: Teologia ksiąg mądrościowych.
PIŻW: Seminarium Naukowe, Biblijna Teologia Powołania.
2005/2006
UKSW: Język hebrajski, Symbolika biblijna w tradycji Kościoła (wykł. fakultatywny na kierunku teologia kultury) konwersatorium biblijne dla wydziału filozoficznego, seminarium naukowe dla studium biblijno-pastoralnego
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne), Pisma Janowe, Pisma Pawłowe.
Studium zaoczne: Teologia ksiąg mądrościowych.
PIŻW: Seminarium Naukowe, Biblijna Teologia Powołania.
2006/2007
UKSW: Język hebrajski, Song of Songs: symbolism and exegesis (wykł. fakultatywny na kierunku teologia kultury), konwersatorium biblijne dla wydziału filozoficznego, seminarium naukowe dla studium biblijno-pastoralnego
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne), Pisma Janowe, Pisma Pawłowe.
2007/2008
UKSW: Język hebrajski, The gospel of St.Mathew: symbolism and exegesis (wykł. fakultatywny na kierunku teologia kultury) konwersatorium biblijne dla wydziału filozoficznego, seminarium naukowe dla studium biblijno-pastoralnego
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne), Pisma Janowe, Pisma Pawłowe.
2008/2009
UKSW: Język hebrajski, Song of Songs: symbolism and exegesis (wykł. fakultatywny na kierunku teologia kultury) konwersatorium biblijne dla wydziału filozoficznego, seminarium naukowe i język hebrajski dla studium biblijno-pastoralnego
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne), Pisma Janowe, Pisma Pawłowe.
2009/2010
UKSW: Seminarium naukowe, Wykład monograficzny: Ponaddosłowna interpretacja Biblii w tradycji Kościoła, Wykład w jęz. angielskim: Introduction to Biblical Symbolism, konwersatorium biblijne dla wydziału filozoficznego, język grecki dla Studium Biblijno-pastoralnego
PWTW: Seminarium Duchowne: Język Grecki, Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne), Pisma Janowe, Pisma Pawłowe.
2010/2011
UKSW: Seminarium naukowe, Wykład monograficzny: Motywy literackie Pieśni nad Pieśniami w interpretacji symboliczno-alegorycznej w tradycji Kościoła, Wykład w jęz. angielskim: Dynamics and Growth of Biblical Symbols, konwersatorium biblijne dla wydziału filozoficznego, język grecki dla Studium Biblijno-pastoralnego
PWTW: Seminarium Duchowne: Język hebrajski, Seminarium naukowe, Ćwiczenia z Nowego Testamentu (Ewangelie Synoptyczne), Pisma Pawłowe, Symboliczno-Alegoryczna interpretacja Biblii w tradycji Kościoła (wykład monograficzny)

3. Wypromowane doktoraty i magisteria oraz recenzje

Cztery osoby napisały i obroniły pod moim kierunkiem dysertacje doktorskie na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego, zaś dwunastu studentów obroniło prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
Recenzowałem 7 dysertacji doktorskich na UKSW, 1 na UW, 1 na KUL i kilkadziesiąt prac magisterskich zarówno na UKSW, jak i na PWTW i UW.

4. Inne wydarzenia istotne dla życiorysu naukowego

W roku akademickim 1996-97 przeprowadziłem serię wykładów na Studium Katechetycznym w Wilnie.
W maju 2000 przebywałem na stypendium naukowym w Paryżu, gdzie również prowadziłem cykl wykładów na Institut Catholique.
W czerwcu 2000 wygłosiłem w cykl pogadanek na temat alegorycznej interpretacji Pieśni nad Pieśniami dla Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty w Atenach (Grecja). Podobny cykl wykładów wygłosiłem w Kigali (Rwanda) w lipcu 2003, w Rawalpindi (Pakistan) w kwietniu 2004, w Kretyndze (Litwa) w styczniu 2008, w Puka (Albania) w maju 2008.
W styczniu i lutym 2001 przeprowadziłem cykl kilkunastu wykładów na temat Ewangelii św. Mateusza w domu formacyjnym Sióstr Misjonarek Miłości w Nairobi (Kenia).
8-9 maja 2003 pełniłem funkcje organizacyjno-tłumaczeniowe podczas Zjazdu Rektorów Uniwersytetów Katolickich Europy na UKSW.
W październiku 2007 wygłosiłem cykl wykładów na Universidad de Comillas (Madryt) w ramach współpracy międzynarodowej UKSW w programie „Erasmus”.
W latach 2004-2008 kierowałem z ramienia UKSW pracami badawczymi w ramach projektu G-89 (referencyjna i tematyczna baza danych dot. rejonów biblijnych) we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii.
W dniach 30.10 – 13.12.2008 wygłosiłem cykl 30 wykładów nt. Psalms and Wisdom Literature na Blessed Diego de San Vitores Theological Instutute for Oceania (Guam), afiliowanym do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
Od 25.10 do 20.11.2009 oraz od 26.10 do 8.11.2010 wygłosiłem cykle konferencji biblijnych w ramach Course of Spirituality dla Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy w Kalkucie (Indie).

Stale współpracuję z licznymi wydawnictwami jako konsultant w zakresie Biblii i teologii. W latach 1997-1999 uczestniczyłem w Redakcji Programów Katolickich WOT. Prowadziłem pogadanki biblijne na falach Radia Watykańskiego, programu 1 Polskiego Radia, Radia Bis, Radia Plus, Radia Józef, Siedleckiej Rozgłośni Radiowej, itd. W lutym 2004 przeprowadziłem dwie prelekcje o charakterze biblijnym w telewizji Puls.
Kilkakrotnie prowadziłem pielgrzymki do Ziemi Świętej, Jordanii i Egiptu.
Od 1995 r. uczestniczę w pracach nad przekładem Biblii Edycji Św. Pawła. W ramach projektu przełożyłem Księgę Wyjścia i Mądrości oraz byłem konsultantem przy przekładach pozostałych ksiąg mądrościowych i historycznych.
Od 1998 biorę udział w Ekumenicznym Przekładzie Biblii. Dokonałem translacji Listu do Efezjan, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Lamentacji i Księgi Mądrości oraz jestem redaktorem korpusu ksiąg prorockich.

5. Inne funkcje i stanowiska

Należę do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz do Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, gdzie pełnię funkcję prezesa sekcji Biblijno-homiletycznej.
W październiku 1999 zostałem wybrany z ramienia niższych pracowników nauki do Senatu Akademii Teologii Katolickiej (ostatnia kadencja przed przekształceniem w Uniwersytet)
Od 2005 do 2009 pełniłem funkcję koordynatora wydziałowego programu Sokrates-Erazmus na Wydziale Teologicznym UKSW.
We wrześniu 2005 zostałem powołany do zarządu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Dekretem z dnia 6 marca 2006 Józef kard. Glemp, Prymas Polski, powierzył mi funkcję moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II., którą pełniłem do roku 2010.
W roku 2008 zostałem wybrany na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Biblistów Polskich na członka Zarządu SBP.
28-29 września 2010 Biskupi zgromadzeni na 353. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzili mnie na konsultora Komisji Nauki Wiary (Sekcja nauk Biblijnych) przy Konferencji Episkopatu Polski.
22 kwietnia 2011 zostałem poproszony o zgodę na kandydowanie do Zespołu Ekspertów przy Radzie Narodowego Centrum Nauki (NCN).

ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski.
Warszawa, 22 sierpnia 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>