e-learning zaliczenie

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
Jeśli nie zostało ustalone inaczej, to standardowe zaliczenie przedmiotu w ramach e-learningu odbywa się następująco:
1. Należy uważnie zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w związku z danym przedmiotem (nagrania video oraz wskazane poniżej lekturt).
2. Proszę sporządzić 2-3 stronnicowe opracowanie, w którym zostałyby uwzględnione następujące zagadnienia:
a/ Jakie treści wykładu wydają się niezrozumiałe, nieaktualne, zasługujące na polemikę i dlaczego?
b/ Jakie treści wydają się inspirujące, pogłębiające znajomość Biblii i dające do myślenia, i dlaczego?
c/ Co nowego, odkrywczego, rewolucyjnego dodałaby/dodałby Pani/Pan na bazie treści przekazanych w materiałach?

3. Proszę przesłać opracowanie w formie elektronicznej na mój adres mailowy lub przynieść osobiście wraz z indeksem lub kartą ocen (wówczas od razu przejdziemy do p.5).
4. Proszę umówić się ze mną telefonicznie na krótką rozmowę w oparciu o sporządzone przez Panią/Pana opracowanie oraz wpis do indeksu lub karty ocen.
5. Proszę przyjść punktualnie z indeksem lub kartą ocen. Zwykle rozmowa i wpis mają miejsce w rozmównicy przy wejściu D lub w okolicach Sekretariatu. Po przyjściu na Dewajtis 3 proszę zadzwonić komórką, zwiastując swoją obecność.
6. Po otrzymaniu pozytywnej oceny zachęcam do udania się do przepięknego kościoła pokamedulskiego, aby podziękować Panu Bogu za dar Pisma Świętego i za wszystko inne, co przyjdzie do głowy.

Lektury
Do zaliczenia przedmiotu należy zapoznać się z następującymi lekturami, zamieszczonymi na tej stronie internetowej:
Pomoce dla studentów zaocznych

Chrześcijańska Lektura Starego Testamentu
1. Motyw drabiny Jakubowej (Rdz 28,10-22) w starożytnej symbolice zachodniego chrześcijaństwa, Collectanea Theologica 88/4 (2018) 191-201.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2018-2/05-drabina-jakubowa/

2. Troska Chrystusa o grzeszny Kościół w Komentarzu do Księgi Sofoniasza św. Hieronima, Collectanea Theologica 87/4 (2017) 173-191.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2017-2/09-sofoniasz-troska-o-grzeszny-kosciol/

3. Stworzenie kobiety (Rdz 2,18-25) jako wczesnochrześcijańska alegoria narodzin Kościoła, w: Ewangelia o Królestwie, Scripturae Lumen 1 (2009) 283-290.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2009-2/08-stworzenie-kobiety/

4. Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego? Vox Patrum 23, 44-45 (2003) 49-64.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2003-2/06-patrystyczna-egzegeza/

Duchowa lektura Biblii. Śladami chrześcijan starożytności i średniowiecza

1. Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 9 (2012) 493-500.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2012-2/05-od-obrazu-do-kontemplacji/

2. Duch Święty jako żywioły natury w symbolicznych interpretacjach Starego Testamentu w tradycji łacińskiej, Verbum Vitae 37/1 (2020) 185-199.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2020-2/03-duch-jako-zywioly-natury/

3. Chrystologiczna interpretacja Księgi Ozeasza w starożytności i średniowieczu, Collectanea Theologica 86/4 (2016) 193-204.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2016-2/09-chrystologiczna-interpretacja-ozeasza/

4. Duchowa interpretacja Pieśni nad Pieśniami w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, Collectanea Theologica 78/4 (2008) 105-112.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2008-2/07-duchowa-interpretacja-pnp/

Mistyka Ewangelicznych symboli

1. Chrystus jako Zbawiciel w alegoryczno-symbolicznej interpretacji epizodu o uciszeniu burzy (Mt 8,23-27; Mk 4,35-5,1; Łk 8,22-26), Verbum Vitae 1 (2002) 201-226.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2002-2/01-chrystus-jako-zbawiciel/

2. Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny i perspektywy interpretacji symbolicznej, Warszawskie Studia Teologiczne 19/1 (2016) 118-132.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2016-2/08-lk-15-milosierdzie/

3. Markowy epizod o uciekającym młodzieńcu (MK 14,51-52) w symbolice starożytnej i średniowiecznej, Studia nad Ewangelią według św. Marka, red. J. Kręcidło, W. Linke, Lingua Sacra 8, Warszawa 2017, 363-370.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2017-2/02-uciekajacy-mlodzieniec-symbolika/

4. Symbol – ikona tajemnicy, Verbum Vitae 16 (2009) 201-210.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2009-2/05-symbol-ikona-tajemnicy/

W sercu Ewangelii. Biblijne intuicje papieża Franciszka

1. Antologia tekstów papieża Franciszka, w których szczególnie korzysta z interpretacji symbolicznej.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/pomoce-dla-studentow/hermeneutyka-biblijna-papieza-franciszka-teksty-i/

2. Kontekst i serce Ewangelii. Hermeneutyka biblijna „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka, w: Scrutamini Scripturas, Księga Jubileuszowa dla Księdza Biskupa Andrzeja W. Suskiego w 75. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, D. Kotecki, Stowarzyszenie Biblistów Polskich: Warszawa 2016, 34-47.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2016-2/04-hermeneutyka-franciszka/

3. Kościół wobec wyzwań naszych czasów – Rewolucja czułości, w: Wir teilen diesen Traum, Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren “Pro Pope Francis”, red. P. Zulehner, T. Halik, Patmos Verlag 2018, s. 77-84.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2018-2/04-rewolucja-czulosci/

Metodologia pracy nad tekstem Biblijnym

1. Podstawowa lektura: Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma świętego w Kościele, Rzym 1993

https://biblia.wiara.pl/doc/423150.INTERPRETACJA-PISMA-SWIETEGO-W-KOSCIELE

2. Metodologia ćwiczeń na tekście biblijnym, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 6 (2009) 369-376.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2009-2/07-metodologia-cwiczen/

3. Biblistyka w dobie ponowoczesności, Warszawskie Studia Teologiczne 24/1 (2013) 55-61.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2013-2/04-biblistyka-w-ponowoczesnosci/

4. Przykład zastosowania: Paradygmat liturgiczny uczniów idących do Emaus (Łk 24,13-35), Warszawskie Studia Pastoralne 5 (2007) 135-144.

http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/publikacje/2007-2/02-emaus/

Na czas epidemii punkty 4-6 są nieaktualne. Po przesłaniu pracy, ocenę przekażę do Sekretariatu.

HISTORIA I GEOGRAFIA BIBLIJNA
W związku z pandemią, egzamin z Historii i Geografii Biblijnej będzie miał formę pracy pisemnej. Proszę wybrać jedną lokalizację biblijną (np. miasto, wioska, rzeka, akwen, wykopalisko, pasmo górskie, góra, dolina, oaza lub jeszcze inne) oraz przedstawić przy użyciu ok. 10 000 znaków graficznych ze spacjami (nie wliczając w to zdjęć lub map) charakterystykę geograficzno-historyczną tego miejsca.
W opracowaniu należy uwzględnić:
1. Gdzie znajduje się to miejsce?
2. Jakie nosiło i nosi nazwy?
3. Opis miejsca.
4. Gdzie pojawia się na kartach Biblii?
5. Z jakimi postaciami i wydarzeniami biblijnymi się łączy?
6. Przedstawić dzieje tego miejsca (również pozabiblijne).
7. Jak obecnie wygląda to miejsce (o ile nie zostało to przedstawione w p.3)
8. Znaczenie tego miejsca z szerszej perspektywy teologicznej i religijnej.
9. Ciekawostki związane z tym miejscem (opcjonalnie).
10. Własne impresje związane z tym miejscem (opcjonalne).
Opracowanie należy przesłać na mój adres mailowy do dnia 31 stycznia 2021 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>